Biziň Salgymyz

Biziň Salgymyz

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki senagat zolagynyň 140 belgili meýdançasy.

Biziň salgymyza gelip "Sere" atly brendimiz hakynda hem giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz. Bundan başgada biz dünýa özüni tanadan "Hilti" we "Lecia" kompanýalarynyň Türkmenistandaky dilleri.

Bize hat ugradyň!