Işleýän wagtymyz

Duş - Anna, 8:30 - 18:00

Habarlaşyň

+993 12 575290

Esasy Maksadymyz

Üns merkezimizi müşderilerde jemlemek — biz uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gurýarys.

Ýokary Hil

ZemmerGroup tutuş Türkmenistandaky ussatlara ýokary hilli tehnalogiýalary hödürleýär.

24/7 Hyzmat

Biziň bilen habarlaşyň ýa-da iş ýerimize geliň biz size uly höwes bilen hyzmat ederis.

ZemmerGroup

şu öňdebaryjy söwda markalary bilen hereket edýär

Image

Leica Geosystems

>

Biz 2008-nji ýyldan bäri Şwesariýanyň Leica Geosystems kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy. Leica Geosystems dünýä belli brendiň ýörelgesi bilen ölçeg tehnalogiýalarynda öňe barýar.

Image

Hilti

>

Hilti dünýä derejesinde öňdebaryjy tehnalogiýalary gurluşyk ussatlaryna ýetirýär we innowasiýon tehnalogiýalar bilen enjamlaşdyrylan ýokary hilli harytlaryny size hödürleýär.

Image

Dere

>

Biz, Degre Hojalyk Jemgiýaeti ýurdumuzyň täze Ösüşleriniň belentden belende galýan döwründe gurluşyk ugrunda halkymyza hyzmat etmekde ilkinji ädimlerimiz bilen halkyň söýgüsini gazanmaga çalyşýarys.

Image

Sere

>

SERE kafel ýelimi - ýokary hiliň kepili. Önümlerimiz köpugurly işlerde ulanylyp aşakdaky häsiýetleri özünde jemleýar: typma garşy ynamlylyk, aňsat ulanmaklyk we ýokary hil.

109

Ussat hünärmenler

485

Dowamly alyjylar

169

Tamamlanan taslamalar

89

Dowam edýän taslamalar